Genderidentiteit

“toenemende interesse voor problematiek rondom de beleving van het geslacht”

De afgelopen jaren is er een toenemende interesse voor problemen die met de beleving van geslacht te maken hebben. Door de verhoogde aandacht wordt het thema vaker besproken in de praktijken van kinderpsychologen. Het onderwerp is nog volop in beweging. In het boekje met stoornissen dat psychologen gebruiken (de DSM-5) staan de volgende kenmerken beschreven:

DSM-5 criteria

De diagnose genderdysforie bij kinderen wordt volgens de DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) vastgesteld indien de volgende criteria aanwezig zijn:

A. Een duidelijke incongruentie tussen het ervaren/geuite gender en het toegewezen gender gedurende minstens zes maanden, wat blijkt uit minstens zes van de volgende kenmerken (waarvan één criterium A1 moet zijn):

B. De aandoening gaat gepaard met klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of schoolse functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen. Eerder werden personen met genderdysforie standaard verwezen naar de VU in Amsterdam, alwaar een grote mate van ervaring en kennis is opgedaan. Ook worden daar de geslachtstransformaties tot stand gebracht. Tegenwoordig zijn er meerdere partijen die behandelen, maar daarvoor zijn zeer lange wachtlijsten. Om die reden is het belangrijk dat psychologen in een eerder stadium bekwaam zijn om de gendervraagstukken te behandelen. Wij hebben ons de afgelopen jaren serieus verdiept in de materie en hebben er de nodige ervaring mee opgedaan. Zodoende kunnen we in veel gevallen begeleiding bieden in de vroege(re) stadia van genderdysforie.

Contact met Breintje Beer?