Positieve Gezondheid

Breintje Beer jeugd zet zich in voor zo kort en effectief mogelijke hulp bij o.m. de volgende gebieden van aandacht:

– School, waarbij een nauwere samenwerking gezocht wordt met leerkracht, IB-er e.d.

– Inzetten van de kindtool/jongerentool van het IPH

– Een brede inventarisatie aan de hand van het spinnewebdiagram. Op basis hiervan proberen we te handelen vanuit een holistisch beeld waarin gekeken wordt naar de basisfactoren van welzijn en aangewezen logische interventies.

– Op basis van o.m. voorgaande wordt betrokkenheid gezocht van het relevante sociale netwerk. Dit wordt bekeken in brede zin en selectie vindt plaats op basis van relevantie voor de situatie waarin hulp gezocht wordt (ouders, broers en zussen, leerkrachten c.q. docenten, vrienden, partners, etc.).

– Emotioneel welzijn.

 

“samenwerken aan zingeving, veerkracht en zelfmanagement”

Mensen zijn niet hun aandoening. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 

Verder is systeemgericht werken een onderdeel van de benadering van geestelijk welzijn, waarmee expliciet aandacht wordt besteed aan het systeem om de cliënt heen. 

Hierbij staat het kind/de jongere centraal, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de verschillende levensgebieden van de cliënt, zoals school, familie, sociale contacten, lichamelijke gezondheid, gezin, sport/hobby’s en taken. 

Tevens worden de behoeften en vaardigheden in kaart gebracht, zodat interventies aangereikt kunnen worden die het gezin ten goede kan komen. Hierbij helpt het spinnewebdiagram om overzicht te houden. 

Bij de aanmelding wordt standaard gevraagd of (een van) de ouders meekomen. Vervolgens wordt naar de situatie gekeken en de behoefte gepeild en bekijken we het spinnewebdiagram. 

Als blijkt dat activatie van het omliggende systeem wenselijk is, wordt dit besproken en van formele toestemming voorzien. Er wordt bekeken in hoeverre bestaande bronnen aangesproken kunnen worden om psychologisering van het probleem te voorkomen. 

In geval er al bronnen zijn aangeboord en er is handelingsverlegenheid ontstaan (bijv. in de schoolsetting) dan wordt via breder onderzoek in kaart gebracht in hoeverre dit kindgebonden dan wel systeem- of omgevingsgebonden factoren betreft. 

Van daaruit wordt overleg gepland met relevante personen uit de betreffende context. Vaak zijn dit naast ouders, leerkrachten, IB-ers, samenwerkingsverband, Toegangsmedewerkers van gemeenten (CJG, wijkteam e.d.). 

Met laatstgenoemden wordt vaak een korte lijn gezocht, zodat de meest passende hulp ingezet kan worden. De Toegang is voor ons een gewenste meedenk-bron.

 

Bezoek de website van Institute for Positive Health voor meer informatie over Positieve Gezondheid. 

Contact met Breintje Beer?